30 May 2020

วิธีเพิ่มความแข็งแรง

0 Comment

วิธีเพิ่มความแข็งแรงทางเพศ

ถ้าคุณมีปัญหาการแข็งตัวของน้องชายไม่เต็มที่และอ่อนตัวเร็ว หดตัวเร็ว แข็งตัวแบบน่วม ๆ บางครั้งอยากมีกิจกรรมบันเทิงแต่ แต่เพราะ น้องชายแข็งตัวไม่เต็มที่ ทำให้ขาดความมั่นใจ ผู้เชียวชาญได้แบ่งระดับ ความแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย ไว้ดังนี้คือ
ความแข็งระดับที่ 1 คือกล้ามเนื้ออวัยวะเพศจะใหญ่ขึ้นแต่ไม่แข็งตัวเต็มที่ หรือแข็งแบบน่วม ๆ นิ่มๆ ปวกเปียกเหมือนมะเขือเผา

 ความแข็งระดับที่ 2 คือกล้ามเนื้ออวัยวะเพศเริ่มมีการ แข็งตัวแต่ยังแข็งไม่เต็มที่ หรือไม่พร้อมจะสอดใส่ 

ความแข็งระดับที่ 3 คือ กล้ามเนื้อ อวัยวะเพศมีความแข็งตัวมากพอ ที่จะสอดใส่แต่ยังเข็งไม่มากพอ

ความแข็งระดับที่ 4 คือ มีความ แข็งตัวของอวัยวะเพศมาก พร้อมที่จะสอดใส่และหลังจากเสียบเข้าไปแล้วจะมีความแข็งตัวเพิ่มขึ้นแข็งมากที่สุด

การสัมผัสที่ถูกใจจะช่วยให้มีการขยายตัวใหญ่ขึ้น และมีความรู้สึกทางเพศดีเวลาถูกกระตุ้นแผ่วเบา การตอบสนองต่อสิ่งเร้า และการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ก็จะดีตามไปด้วย สำหรับผู้หญิงบางกลุ่มชอบให้กระตุ้นแผ่วเบา หญิงบางกลุ่มชอบให้กระตุ้นรุนแรงสลับกับแผ่วเบา เป็นรสนิยมของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน แต่จุดจี หรือจุดเสียวของหญิงนั้นจะสัมผัสแผ่วเบาไม่ได้ ต้องใช้อวัยวะเพศชายที่มีความแข็งพอที่จะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศให้เสียวสุด ๆ ถ้าใช้อวัยวะเพศก็ต้องมีระดับความแข็งระดับ 4 ถึงจะสัมผัสจุดเสียวของหญิงได้

ปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางการแพทย์มียาเฉพราะกิจที่ช่วยให้ชายที่มีปัญหาของการแข็งตัวไม่ที่ หรือแข็งตัวอยู่ในระดับ 1-3 มีโอกาส ทำให้แข็งตัวได้ดีในระดับ 4 ช่วยให้สามารถสัมผัสจุดเสียวสุดยอดของฝ่ายหญิงได้  แต่การใช้ยาเฉพราะกิจอาจจะทำให้ร่างกายมีอาการดื้อยาได้ คือใช้ยาแล้วไม่ช่วยให้การแข็งตัวดีขึ้น

ถ้าท่านมีปัญหาการใช้ยาเฉพาะกิจแล้วมีปัญหาการดื้อยา แนะนำให้ลองหันมาใช้สมุนไพรบำรุงสมรรถภาพเพศชาย เพื่อบำรุงและฟื้นฟูสมรรถภาพให้แข็งแรง การแข็งตัวดี ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดี แข็งตัวในเวลาที่ต้องการสร้างความบันเทิง 

 

[top]
About the Author